Sự An Toàn và Hổ Trợ

TẤT CẢ CÁC PHỤC VỤ ĐỀU:

 • miễn phí và bảo đảm bí mật
 • bằng tiếng Anh và tiếng các nước Châu Á
 • dành cho người đang ở tại nhà tạm lánh hay tại ngoại.

PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TÔI GỒM CÓ :

 • Một nhà tạm lánh khi bị khủng hoảng với 12 giường
 • Hỗ Trợ, thông tin, và giới thiệu qua đường dây nóng suốt 24 tiếng
 • Thực phẩm và quần áo khi khẩn cấp
 • Quản lý cho từng trường hợp
 • Góp ý của bạn bè
 • Các hội đoàn tương trợ
 • Thông dịch ra 13 thứ tiếng, gồm 11 tiếng Á châu, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh
 • Giúp đỡ về các dịch vụ xã hội và hộ tống đến tòa gồm sự giúp đỡ về trợ cấp chính phủ
 • Giúp đỡ về luật pháp và hộ tống đến tòa gồm có giúp đỡ về lệnh quản thúc và di trú và giúp đỡ trong phạm vi luật gia đình và luật hình
 • Giúp đỡ về sức khỏe và hộ tống
 • Phương tiện di chuyển và vé xe buýt khẩn cấp
 • Giúp đỡ trong việc tìm nhà chuyển tiếp, nhà cho người có lợi tức thấp, và nhà ở vĩnh viễn
 • Giúp đỡ về giáo dục và công ăn việc làm
 • Giúp đỡ trong việc thiết lập hộ gia đình
 • Kế hoạch cho sự an toàn
 • Thông tin và giới thiệu
 • Vươn tới cộng đồng và giáo dục cho các nơi cung cấp phục vụ và cho cộng đồng người di dân