Tình Nguyện Viên

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Chương Trình Bạo Hành Gia Đình của AACI tạo những kinh nghiệm có nhiều thử thách và đáng giá về công tác thiện nguyện. Áp dụng kiến thức có giá trị và áp dụng khả năng cũng như hành động của bạn để giúp trong việc chấm dứt vấn đề bạo hành gia đình. Xin xem các công việc thiện nguyện hiện có dưới đâỵ.

Phục Vụ Trực Tiếp Khách Hàng

 • Trợ Lý cho Luật Sư Gia Đình
 • Cố vấn Đường Dây Nóng (cần thông thạo ngôn ngữ Á Châu)*
 • Người Sắp Xếp Chương Trình Sinh Hoạt cho Trẻ Em*
 • Thông Dịch Viên*

Chương Trình Hỗ Trợ

 • Phụ Tá Hành Chánh tại Văn Phòng Chính
 • Phụ Tá Hành Chánh tại Nơi Tạm Lánh
 • Trợ Lý cho Luật Sư Gia Đình
 • Phụ Tá chương trình Vươn Tới Cộng Đồng & Giáo Dục Ngôn Ngữ

Kế Hoạch/Sự Kiện Đặc Biệt

 • Chương trình Vươn Tới Cộng Đồng & Giáo Dục
 • Gây Quỹ
 • Nghiên Cứu/Số Liệu

*Vịệc làm đang cần nhất

Về công việc thiện nguyện và chương trình huấn luyện, xin liên lạc Nhân Viên Phối Hợp Việc Thiện Nguyện.