Liên Lạc

Đường dây nóng 24-giờ khi bị khủng hoảng: 408-975-2739

Văn phòng chính:

Asian Women’s Home
Asian Americans for Community Involvement (AACI)
2400 Moorpark Avenue, Suite 300
San Jose, CA 95128

Khi có câu hỏi về tặng phẩm hay việc gây quỹ, xin gọi cho chúng tôi ở số điện thoại 408-975-2730, chi nhánh 171 hay viết về dvdevelopment@aaci.org.
Khi có câu hỏi về các buổi phát biểu, các tập sách nhỏ, bảng tin tức hay các phương tiện truyền thông, xin gửi điện thư cho chúng tôi về dvcomed@aaci.org.
Để có thông tin về công việc thiện nguyện hay các lớp huấn luyện, xin gửi điện thư cho chúng tôi về dvvolcoordinator@aaci.org.